Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd "Korporacji Gwareckiej" S.A., działając na podstawie art. 395, 398 i 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki w Bogdance Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

    - zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 14, 17, 18 sierpnia 2020 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 14:45. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

W związku ze zmianą ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadzającą od bieżącego roku obowiązek wprowadzenia elektronicznego rejestru akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz likwidację (dematerializację) papierowych odcinków (świadectw posiadania) akcji, wzywamy do przesłania do spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. papierowych odcinków zbiorowych akcji (celem ich dematerializacji) oraz aktualizację danych adresowych akcjonariusza (adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres email, nr rachunku bankowego).

Powyższe dane akcjonariusza są niezbędne dla zapisu w nowotworzonym elektronicznym rejestrze, prowadzonym przez uprawnionych przedstawicieli, np. w domach maklerskich wybranych przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z nowowprowadzonymi przepisami podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi) prowadzić będzie elektroniczny rejestr akcjonariuszy.

Podmiot prowadzący rejestr, na wniosek akcjonariusza, będzie wystawiał świadectwa rejestrowe potwierdzające prawo do akcji, których charakter będzie analogiczny jak obecnie funkcjonujące w spółkach publicznych świadectwa depozytowe. Oznacza to, że akcjonariusz będzie mógł wykazać swoje uprawnienia względem spółki oraz osób trzecich wyłącznie za pomocą świadectwa rejestrowego.

W związku z powyższym "Korporacja Gwarecka" S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy:

  • Do złożenia wszystkich odcinków zbiorowych posiadania akcji "Korporacji Gwareckiej" S.A. w terminie do 31.12.2020 roku. Odcinki należy składać w Dziale Organizacyjnym pok. 100 "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów.
  • Do aktualizacji i uzupełnienia danych adresowych (plik do pobrania).