Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd "Korporacji Gwareckiej" S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki w Bogdance Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności "Korporacji Gwareckiej" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "Korporacji Gwareckiej" S.A.  jako organu Spółki za 2023 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
   9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. za rok 2023;
   9.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. za rok 2023;
   9.3. udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023;
   9.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. z działalności za rok 2023;
   9.5. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023;
   9.6 podział zysku netto za 2023 rok, ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2023;
   9.7. powołania Rady Nadzorczej na VIII Kadencję;
   9.8. wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 13, 14 i 17 czerwca 2024 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godziny 14:30. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

W związku ze zmianą ustawy Kodeks Spółek Handlowych wszystkie spółki akcyjne mają obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru akcji za pośrednictwem biura maklerskiego.

"Korporacja Gwarecka" S.A. na Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 8 kwietnia 2020 roku jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wybrała: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie w skrócie PKO BP BM w Warszawie, adres 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15.

Zgodnie z umową zawartą między PKO BP BM a "Korporacją Gwarecką" S.A. jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych akcjonariuszy niezbędnych do prowadzenia rejestru. PKO BP BM będzie administratorem Państwa danych osobowych.

PKO BP BM umożliwia dostęp do rejestru i świadczenie niżej wymienionych usług w swoich Punktach Obsługi Klientów na terenie całej Polski.

Od dnia 1.03.2021 roku PKO BP BM w ramach prowadzenia rejestru przejmuje obowiązki:

  • dokonywania zmian w Rejestrze w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży akcji, darowizny akcji, obsługi spraw spadkowych, za zgodą Spółki (zgodnie z wymogami § 6 pkt 4 Statutu Spółki zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki);
  • ustanawiania w ramach rejestru blokad, zastawów itp.;
  • wysyłania zawiadomień, o których mowa w art. 3284 § 3 KSH (o zamiarze zajęcia praw majątkowych);
  • wydawania świadectw rejestrowych i innych zaświadczeń;
  • udostępniania przeglądu Rejestru Akcjonariuszom;
  • udostępniania Rejestru na wniosek Akcjonariuszy w formie elektronicznej lub papierowej;
  • aktualizacji danych osobowych Akcjonariuszy oraz Osób Uprawnionych;
  • wykonywania wszelkich innych czynności związanych z Rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. wypłaty dywidendy oraz inne świadczenia pieniężne w stosunku do akcjonariuszy Spółka dokonuje samodzielnie przelewami bankowymi na wskazany rachunek bankowy akcjonariusza (zmiany numerów rachunków bankowych w dalszym ciągu prosimy zgłaszać do Działu Organizacyjnego "Korporacji Gwareckiej" S.A.

Bank PKO BP w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy wymaga danych osobowych, których nie posiadamy. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie formularzy (Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna PKO BP BM + RODO, Uzupełnienie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PKO BP BM) i przesłanie do końca stycznia 2021 roku drogą pocztową na adres "Korporacja Gwarecka" S.A., Bogdanka, 21-013 Puchaczów, pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Sekretariatu Spółki.