Informacje dla akcjonariuszy

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 10 maja 2024 roku kierowanym do podmiotów prowadzących rejestry akcjonariuszy, zwrócił się o podjęcie działań informacyjnych wobec Spółek, dla których prowadzone są rejestry akcjonariuszy w celu przeprowadzenia identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości wszystkich akcjonariuszy, osób upoważnionych do działania w ich imieniu oraz beneficjentów rzeczywistych do dnia 28 lutego 2026 roku.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) - (zwanej dalej "AML") w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 30032 i art. 3282 ustawy Kodeks spółek handlowych, przez klienta instytucji obowiązanej, którą jest PKO BP BM rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu, co oznacza konieczność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami Ustawy AML.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 Ustawy AML, instytucja obowiązująca stosuje wobec klientów środki bezpieczeństwa finansowego.

W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego instytucja obowiązana identyfikuje klienta oraz weryfikuje jego tożsamość.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy AML identyfikacja klienta polega na ustaleniu: imienia i nazwiska, obywatelstwa, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adresu zamieszkania.

W celu aktualizacji/weryfikacji/identyfikacji danych w terminie do 28 lutego 2026 roku akcjonariusz powinien zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta PKO BP BM lub Punktu Usług Maklerskich w Oddziale PKO BP z dokumentem tożsamości.

Najbliższe placówki Banku wykonujące czynności maklerskie (PUM):

 • Łęczna, Al. Jana Pawła II 112
 • Lublin, Krakowskie Przedmieście 14
 • Chełm, ul. Armii Krajowej 6
 • Lubartów, ul. Lubelska 43

Pełna lista placówek znajduje się na stronie internetowej PKO BP BM, u dołu strony - zakładka "Placówki".

Akcjonariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika z zastrzeżeniem, że zakres umocowania będzie upoważniał pełnomocnika do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń w imieniu Mocodawcy, w  tym dokonania aktualizacji danych Mocodawcy zgodnie z załączonym formularzem danych klienta.

Podpis mocodawcy na pełnomocnictwie powinien być poświadczony notarialnie lub Pełnomocnictwo może być podpisane przez Mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Formularz danych dostępny jest tutaj.

W związku ze zmianą ustawy Kodeks Spółek Handlowych wszystkie spółki akcyjne mają obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru akcji za pośrednictwem biura maklerskiego.

"Korporacja Gwarecka" S.A. na Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 8 kwietnia 2020 roku jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wybrała: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie w skrócie PKO BP BM w Warszawie, adres 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15.

Zgodnie z umową zawartą między PKO BP BM a "Korporacją Gwarecką" S.A. jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych akcjonariuszy niezbędnych do prowadzenia rejestru. PKO BP BM będzie administratorem Państwa danych osobowych.

PKO BP BM umożliwia dostęp do rejestru i świadczenie niżej wymienionych usług w swoich Punktach Obsługi Klientów na terenie całej Polski.

Od dnia 1.03.2021 roku PKO BP BM w ramach prowadzenia rejestru przejmuje obowiązki:

 • dokonywania zmian w Rejestrze w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży akcji, darowizny akcji, obsługi spraw spadkowych, za zgodą Spółki (zgodnie z wymogami § 6 pkt 4 Statutu Spółki zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki);
 • ustanawiania w ramach rejestru blokad, zastawów itp.;
 • wysyłania zawiadomień, o których mowa w art. 3284 § 3 KSH (o zamiarze zajęcia praw majątkowych);
 • wydawania świadectw rejestrowych i innych zaświadczeń;
 • udostępniania przeglądu Rejestru Akcjonariuszom;
 • udostępniania Rejestru na wniosek Akcjonariuszy w formie elektronicznej lub papierowej;
 • aktualizacji danych osobowych Akcjonariuszy oraz Osób Uprawnionych;
 • wykonywania wszelkich innych czynności związanych z Rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. wypłaty dywidendy oraz inne świadczenia pieniężne w stosunku do akcjonariuszy Spółka dokonuje samodzielnie przelewami bankowymi na wskazany rachunek bankowy akcjonariusza (zmiany numerów rachunków bankowych w dalszym ciągu prosimy zgłaszać do Działu Organizacyjnego "Korporacji Gwareckiej" S.A.

Bank PKO BP w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy wymaga danych osobowych, których nie posiadamy. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie formularzy (Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna PKO BP BM + RODO, Uzupełnienie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PKO BP BM) i przesłanie do końca stycznia 2021 roku drogą pocztową na adres "Korporacja Gwarecka" S.A., Bogdanka, 21-013 Puchaczów, pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Sekretariatu Spółki.