Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd "Korporacji Gwareckiej" S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 kwietnia 2020 roku o godzinie 1500 w siedzibie Spółki w Bogdance Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności "Korporacji Gwareckiej" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "Korporacji Gwareckiej" S.A. jako organu Spółki za 2019 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego.
 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2019.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2019.
  • Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2019.
  • Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. z działalności za rok 2019.
  • Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
  • Wprowadzenie zmian w Statucie Spółki – zgodnie z treścią art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian:

   dotychczasowa treść § 14 ust. 1:

   Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady wynosi trzy lata.

   proponowana treść § 14 ust. 1:

   Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady wynosi trzy lata.

  • Wprowadzenie zmian w Statucie Spółki poprzez dodanie do Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady wynosi trzy lata. 29 ust. 5 o następującym brzmieniu „Wypłata dywidendy lub inne świadczenia pieniężne w stosunku do akcjonariuszy, Spółka dokonuje przelewem bankowym na wskazany rachunek akcjonariusza”.
  • Podział zysku netto za 2019 rok, ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2019.
  • Wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  • Powołanie Rady Nadzorczej na VII Kadencję.
  • Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406, par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 3, 6, 7 kwietnia 2020 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407, par. 2 Kodeksu spółek handlowych). osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymywać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godziny 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

W związku ze zmianą ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadzającą od bieżącego roku obowiązek wprowadzenia elektronicznego rejestru akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz likwidację (dematerializację) papierowych odcinków (świadectw posiadania) akcji, wzywamy do przesłania do spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. papierowych odcinków zbiorowych akcji (celem ich dematerializacji) oraz aktualizację danych adresowych akcjonariusza (adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres email, nr rachunku bankowego).

Powyższe dane akcjonariusza są niezbędne dla zapisu w nowotworzonym elektronicznym rejestrze, prowadzonym przez uprawnionych przedstawicieli, np. w domach maklerskich wybranych przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z nowowprowadzonymi przepisami podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi) prowadzić będzie elektroniczny rejestr akcjonariuszy.

Podmiot prowadzący rejestr, na wniosek akcjonariusza, będzie wystawiał świadectwa rejestrowe potwierdzające prawo do akcji, których charakter będzie analogiczny jak obecnie funkcjonujące w spółkach publicznych świadectwa depozytowe. Oznacza to, że akcjonariusz będzie mógł wykazać swoje uprawnienia względem spółki oraz osób trzecich wyłącznie za pomocą świadectwa rejestrowego.

W związku z powyższym "Korporacja Gwarecka" S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy:

 • Do złożenia wszystkich odcinków zbiorowych posiadania akcji "Korporacji Gwareckiej" S.A. w terminie do 31.12.2020 roku. Odcinki należy składać w Dziale Organizacyjnym pok. 100 "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów.
 • Do aktualizacji i uzupełnienia danych adresowych (plik do pobrania).