Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd "Korporacji Gwareckiej" S.A., działając na podstawie art. 395, 398 i 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki w Bogdance Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

    - zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 14, 17, 18 sierpnia 2020 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 14:45. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.