Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd "Korporacji Gwareckiej" S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 kwietnia 2020 roku o godzinie 1500 w siedzibie Spółki w Bogdance Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności "Korporacji Gwareckiej" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "Korporacji Gwareckiej" S.A. jako organu Spółki za 2019 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego.
 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2019.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2019.
  • Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2019.
  • Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. z działalności za rok 2019.
  • Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
  • Wprowadzenie zmian w Statucie Spółki – zgodnie z treścią art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian:

   dotychczasowa treść § 14 ust. 1:

   Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady wynosi trzy lata.

   proponowana treść § 14 ust. 1:

   Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady wynosi trzy lata.

  • Wprowadzenie zmian w Statucie Spółki poprzez dodanie do Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady wynosi trzy lata. 29 ust. 5 o następującym brzmieniu „Wypłata dywidendy lub inne świadczenia pieniężne w stosunku do akcjonariuszy, Spółka dokonuje przelewem bankowym na wskazany rachunek akcjonariusza”.
  • Podział zysku netto za 2019 rok, ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2019.
  • Wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  • Powołanie Rady Nadzorczej na VII Kadencję.
  • Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406, par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 3, 6, 7 kwietnia 2020 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407, par. 2 Kodeksu spółek handlowych). osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymywać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godziny 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.