Informacje dla akcjonariuszy

W związku ze zmianą ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadzającą od bieżącego roku obowiązek wprowadzenia elektronicznego rejestru akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz likwidację (dematerializację) papierowych odcinków (świadectw posiadania) akcji, wzywamy do przesłania do spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. papierowych odcinków zbiorowych akcji (celem ich dematerializacji) oraz aktualizację danych adresowych akcjonariusza (adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres email, nr rachunku bankowego).

Powyższe dane akcjonariusza są niezbędne dla zapisu w nowotworzonym elektronicznym rejestrze, prowadzonym przez uprawnionych przedstawicieli, np. w domach maklerskich wybranych przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z nowowprowadzonymi przepisami podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi) prowadzić będzie elektroniczny rejestr akcjonariuszy.

Podmiot prowadzący rejestr, na wniosek akcjonariusza, będzie wystawiał świadectwa rejestrowe potwierdzające prawo do akcji, których charakter będzie analogiczny jak obecnie funkcjonujące w spółkach publicznych świadectwa depozytowe. Oznacza to, że akcjonariusz będzie mógł wykazać swoje uprawnienia względem spółki oraz osób trzecich wyłącznie za pomocą świadectwa rejestrowego.

W związku z powyższym "Korporacja Gwarecka" S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy:

  • Do złożenia wszystkich odcinków zbiorowych posiadania akcji "Korporacji Gwareckiej" S.A. w terminie do 31.12.2020 roku. Odcinki należy składać w Dziale Organizacyjnym pok. 100 "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów.
  • Do aktualizacji i uzupełnienia danych adresowych (plik do pobrania).